Preduzeće ZOF ELEKTRO DOO će 2011. godine prvi put samostalno učestvovati na Beogradskom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća "TEHNIČKI NOKAUT", koji se održava od 09.05.2011. do 14.05.2011. u hali 1A. Tom prilikom ćemo prikazati i prezentovati paletu naših proizvoda, kao i usluge koje nudimo.
Pozivamo sve poslovne partnere i zainteresovane da nas posete tokom trajanja sajma.

 

 

               

              

RAZVOJ "INTELIGENTNOG" PANIC BUTTON SISTEMA

net1

Projekat "RAZVOJ INTELIGENTNOG PANIC BUTTON SISTEMA" realizovalo je preduzeće Zof Elektro kroz javni poziv za učešće u inovacionim projektima za 2009 godinu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj vlade republike Srbije , a kroz inovacioni centar elektrotehničkog fakulteta ICEF kao nosioca realizacije.

Razvojem „panic button“ sistema se omogućava da se na tržištu pojavi sistem koji bi za nisku i pristupačnu cenu omogućio kvalitetan sigurnosni sistem za javne i druge ustanove, a takođe bi omogućio redudantnost sistema dojave incidentnih situacija sa strankama. Redudantnost dojave podrazumeva dojave putem računarske mreže (alarmi na računaru), SMS-a, radio vezom i nezavisnog pejdžing sistema koji ne bi bio zavistan od opterećenosti GSM/3G mreže.

 

panicb

 

Pritiskom na sakriveni taster službenik šalje dojavu obezbeđenju tako da obezbeđenje može adekvatno reagovati. U mnogim ustanovama/institucijama obezbeđenje nije statično, već se pripadnici obezbeđenja kreću po objektu, tako da se mora obezbediti nezavisna pejdžing mreža putem kojih bi se slale poruke obezbeđenju. Poruke se takođe mogu slati i putem radio veze putem predefinisanih/ranije snimljenih poruka tip: „Pažnja, pažnja: incidentna situacija u kancelariji broj 108“.
panic3a    panic2

Sistem se sastoji iz dve funkcionalno povezane celine:

1.Server – PC računar na kome se odvija nekoliko paralelnih procesa:

 1.1. NetSec serverska aplikacija za monitoring stanja senzora

 1.2. Web server za potrebe „online“ uvida u statuse senzora, kontrolu i upravljanje kao i pregled logova.

 1.3. Serverska aplikacija za obradu alarmnih stanja.

 

2. Mreža senzora – „panic button“ koja u sebi objedinjuje

 2.1. Sistem za napajanje

 2.2. Sistem za multipleksiranje (switch).

 2.3. Potreban broj podsistema za pojačavanje (repeater).

 2.4. USB interface ka serveru

 2.5. Senzor – „panic button“.

 

panic3

Kompletan softver je podeljen u nekoliko celina, prema funkcionalnim celinama samog sistema

 

 SERVER nosi aplikaciju za cirkularno prozivanje svih uređaja. Ova aplikacija se naziva demon i pisana je u java programskom okruženju

 SERVER pored toga ima alikaciju za menadžment nad bazom podataka i ovaj aplikativni deo je razvijen u PHP-u

 Komunikacioni protokoli između demona i multipleksera, a dalje PANIC BUTTON uređaja rađeni su u C++.

 Sotver za PANIC BUTTON uređaje rađen je u C-u.

icef