Tokom 2011 godine razvojni tim ZOF ELEKTRO DOO realizovao je neophodne elektronske sklopove i aplikativni softver za potrebe sistema za elektronsko glasanje upotrebom RFID tehnologije. Pogledajte sekciju Proizvodi -> Elektronski Glasački sistem

UNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEM

UNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEM

Univezalni Merno Akvizicioni Sistem je razvijen od strane preduzeća ZOF ELEKTRO DOO kroz Biznis Inkubator Tehničkih Fakulteta DOO, kao nosioca realizacije, uz finansiranje od strane Ministarstva za nauku Vlade Republike Srbije, kao jedan od inovacionih projekata koji su dobili saglasnost za finansiranje po javnom pozivu od 12.10.2006. godine...

 

 Univerzalni merno akvizicioni sistem - UMASYS

  Cilj projekta je izrada sistema kojim je moguće uz minimalna finansijska sredstva opremiti sve zainteresovane  institucije u kojima bi đaci – studenti efikasno mogli da savladaju najmodernije principe obrade i analize signala uz realno merenje i obradu kakvi do sada nisu bili primenjivani u našem obrazovanju.
  Predmet projekta je izrada i plasman na tržište jeftinog, pouzdanog i univerzalnog merno akvizicionog sistema koji bi omogućio poboljšanje kvaliteta nastave u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama koje u svojim programima imaju predmete vezanje za merenje, analizu, obradu i upravljanje kao i privatnim firmama koje imaju potrebe za elektronskim akvizacionim uređajima.
  Proizvod nije primenjiv samo u oblastima gde se obavlja merenje i analiza električnih veličina (elektronika, automatika, električna merenja, ...) već i u svim oblastima gde se neka neelektrična veličina (masa, brzina, vibracija,...) može putem pretvarača - senzora pretvoriti u električnu, a zatim putem našeg sistema i uz pomoć standardnog ili posebno razvijenog softvera na računaru dalje obrađivati, analizirati itd.
  Opšti ciljevi projekta se u potpunosti uklapaju sa smernicama Nacionalne strategije za informaciono društvo (NSID "Službenom glasniku RS", br. 87/06). Ključni elementi važnosti za implementaciju Strategije su:
  - Razvoj domaćeg tržišta softvera.
  - Razvoj ljudskih resursa.
  - Podsticanje inovatorstva i stvaranje povoljnog okruženja.
  - Stimulisanje stvaranja i finansiranja novih preduzeća.
  - Podrška izvozu softvera.
  - Mobilizacija zajednice u dijaspori.

  Inovacioni projekat postiče razvoj domaće IKT softverske i hardverske privrede kroz obezbeđivanje jeftinog akvizicionog alata za razvoj umesto tehnički ekvivalentnih inostranih (National Instruments, HP...), takođe podstiče stručno usavršavanje studenata i srednjoškolaca koja će u srednjoročnom nivou povećati konkurentnost naše privrede. Ovakav proizvod bi u potpunosti omogućio kvalitetnije i svrsishodnije srednje stručno obrazovanje u skladu preporukama strategijskog dokumenta «Razvoj politike i strategije stručnog obrazovanja u Srbiji» Vlade Republike Srbije. Imajući u vidu da su početna velika ulaganja u alate i merne uređaje bez kojih ne može postojati Quality Assurance testiranje proizvoda osnovna prepreka inovatorima da formiraju svoja preduzeća i da svoje ideje plasiraju na tržištu, ovakav proizvod bi im omogućio da za malu sumu novca dobiju kvalitetan instrument za akviziciju podataka i merenje. Pored primene na domaćem tržištu ovaj sistem bi zbog cene bio prihvatljivo edukaciono sredstvo i za inostrana tržišta koja su mahom usmerena na skupa industrijska rešenja koja prevazilaze potrebe, a cenom prevazilaze i finansiske mogućnosti velike većine obrazovnih centara. Uzimajući u obzir ovaj aspekt ispostavlja se da akvizicioni sistem ima komercijalni kapacitet kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

 Ciljne grupe u ovom projektu su:
 - Kabineti opšte tehničkog obrazovanja u osnovnim školama (min. jedan uređaj po kabinetu);
 - Tehnički kabineti u srednjim školama (kabineti za nastavu iz fizike, elektrotehnike, mašinstva...); s obzirom da će cena biti pristupačna, bez velikih poteškoća bi jedan kabinet mogao posedovati dvdesetak takvih uređaja čime bi se kvalitet nastave podigao na znatno viši nivo.
 - Različite labaratorije na fakultetima i višim školama (jedan uređaj po student u labaratoriji);
 - Labaratorije instituta (broj uređaja po potrebi);
 - Biznis inkubatori, naučno tehnološki parkovi i sve organizacije koje pružaju podršku razvoju malih i srednjih preduzeća (broj uređaja po potrebi i shodno delatnosti);
 - Kompanije (privatne, državne i javna preduzeća) koje se bave razvojem i proizvodnjom novih inovativnih proizvoda, kao i one koje se bave servisiranjem i održavanjem postojećih tehničkih uređaja;
 - Vojno tehnički remontno opitni centri (broj uređaja po potrebi);
 - Ostali potencijalni korisnici koji trenutno nisu identifikovani (npr. medicinski centri i sl.).

 

PLAN REALIZACIJE SISTEMA

PROJEKTNI TIM

 

  Ime i prezime Kategor.Inovator(I / II / III) Broj angažovanih inovator meseci
1 Tomislav Ranđić dipl.ing.
Rukovodilacinovacionog projekta
I 12
2 Zoran Milosavljević ing. II 12
3 Aleksandra Brakus dipl. ing. II 4
4 Milan Pavlović III 12
5 Milan Spasović III 12
6 Ivana Maksimović III 12

 

Primena Univerzalnog merno akvizicionog sistema

 

UNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEM 


Podešavanje parametara PID regulatora temperature za potrebe pilot instalacije ELIT INOX Čačak. Export podataka u MS EXCEL. Merenje, akvizicija, obrada podataka.

UNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEMUNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEM
 

 

Merenje i prikaz promenljivih signala, obrada podataka - FFT, parametri signala.

 

UNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEMUNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEM

 

IZRADA I TESTIRANJE PROTOTIPA

 

  UNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEMUNIVERZALNI MERNO AKVIZICIONI SISTEM

 

VC++ APLIKACIJA ZA OBRADU I PRIKAZ REZULTATA AKVIZICIJE

 

 servis umasys 040 resize velika.jpg